Vores værdier og mål

Bosted Lykkebo tilbyder et helhedsorienteret opholdsforløb på vores bosted for borgere med autisme og udviklingshæmmede, hvor kerneydelsen og vores fornemmeste opgave er at hjælpe den enkelte beboer til at opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt.

Beboere på botilbud og bosted i Nordjylland, Bosted Lykkebo, der er et bosted for voksne, udviklingshæmmede og bosted for børn med autisme. Vi tilbyder midlertidigt botilbud samt aktivitets og samværstilbud jf. paragraf 104 og paragraf 107 og 108

Anerkendelse

At se og blive set.

På Lykkebo ser vi på det, der virker, og lader det være inspiration til endnu bedre løsninger. Vi anerkender hinandens indsats, så vi får en kultur, der er præget af respekt, og tro på at vi alle gør det bedste, vi kan. Ved anerkendelse skaber vi de vigtige og meningsfulde relationer, som har direkte indflydelse på trivsel og samarbejde.

Nærvær

Evnen til at møde virkeligheden som den er – fra øjeblik til øjeblik.

På Lykkebo er personalet opmærksomme og til stede. Vi lytter og viser interesse, da det er igennem nærværet, der skabes tryghed.

Faglighed

At kunne mestre de teorier, metoder, arbejdsgange og dokumentation der indgår i en profession, på et sikkert og højt niveau.

På Lykkebo besidder personalet forskellige faglige kompetencer. Vi agerer og reagerer professionelt, og vil i det daglige reflektere over egen pædagogisk praksis.

Det værdigrundlag, vi som bosted vil kendes på, er det samme værdigrundlag, som vi har af positive forventninger om, at vores borgere og deres pårørende/værger vil indgå i et samarbejde med vores bosted i Nordjylland.
På Lykkebo vil der være mulighed for at kunne deltage i fælles aktiviteter på vores bosted i Nordjylland, der løbende vil blive arrangeret. Hjemlighed, hygge og stemning vil være en naturlig del af Lykkebo, hvor alle tager del i de daglige opgaver/sysler med udgangspunkt i funktionsniveau og udviklingspotentiale.
Blandt andet 1 gang ugentlig afholdes der husmøde på vores bosted i Nordjylland, hvor beboerne vil få gennemgået ugens aktiviteter, opgaver, aftale mm. Desuden vil der blive udarbejdet madplaner ud fra hver enkelt beboers ønske.
Vi vil ud fra de tilsendte bestillingslister fra hjemkommunen udarbejde mål/delmål og handleplan. I samarbejde med hjemkommunen vil vi afholde statusmøde 1 x årligt.

PÆDAGOGIK

På Bosted Lykkebo tager vi udgangspunkt i Triaden, Lorna Wing- de tre kardinalsymptomer, der skal være til stede når der tales om autisme.

TRIADEN:

Den manglende eller ikke eksisterende forestillingsevne

Den manglende eller ikke eksisterende kommunikative evne

Den manglende eller ikke eksisterende sociale evne

Vi vil på Lykkebo anvende:

TEACCH – Treatment and Education of Austistic and related Communiacation handicapped Children (behandling og undervisning af autistiske beslægtede kommunikationshandicappede børn)

KRAP – Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis

KAT kassen – Kognitiv Affektiv Træning

Social Stories – at støtte personer med autisme i at håndterer sociale situationer

Døgnet/dagen og aktiviteter/opgaver vil blive visualiseret ved hjælp af Boardmaker, piktogrammer, digitale billeder med eller uden tekst alt efter hvad beboeren responderer på. Dette for at strukturer således at beboeren får overblikket og dermed trygheden til at være selvstændig i den givne opgave/aktivitet.